markethink

Business development B2B channel marketing B2C Retail concept fashion communicatie ict team telecom automotive consumer electronics ...

A routine is not a routine if you have to think about it.

David Love Jr.

Disclaimer

De aansprakelijkheid van Markethink & Design van de personeelsleden van Markethink & Design en van de personen voor wie Markethink & Design verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, voor schade, mede daaronder begrepen gevolgschade (waaronder mede begrepen vertragingsschade, en winstderving), die aan haar toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. 

Read More Alle (redactionele) informatie, of informatie op andere wijze gepubliceerd op de website: www.markethink.nl is op zeer zorgvuldige wijze samengesteld. Doch kan Markethink & Design op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van informatie.

Markethink & Design  en haar medewerkers aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan op haar (professionele) kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. Markethink & Design  doet er alles aan om de beschikbaarheid van haar website zo groot mogelijk te doen laten zijn, en indien van toepassing; storingen, vertragingen en dergelijke zo snel mogelijk te verhelpen. Een storing met betrekking tot www.markethink.nl kan niet leiden tot schadevergoeding door Markethink & Design  aan (de) wederpartij. Markethink & Design is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel van de toegang tot de website wordt verkregen.